آسیا

بیمه آسیا

گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شـركت بيمه آسيا در30 ام تيرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه و عمليات بازرگاني تأسيس شد. بيـمه آسـيا به عنـوان يكي از معتبرترين شركت هاي بيمه با انجام عمليات بيـمه اي در زمينه هاي زندگي ، غير زندگي و اتكایي همواره بر آن است تا با بكارگيري روش هاي نوين ارائه خدمات و با اتكا بر سرمايه انساني متخصص در جهت تامين رضايت كليه ذينفعان تلاش كرده و با بهبود مستمر تركيب سبد خدمات حضوري موثر در بازارهاي داخلي و خارجي داشته باشد. موضوع فعالیت : -انجام عمليات بيمه اي در انواع رشته ها بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مرکزي ج.ا.ا -قبول و واگذاري بيمه هاي اتکائي در داخل و خارج از کشوردر چارچوب ضوابط مصوب بيمه مرکزي -سرمايه گذاري از محل سرمايه ، ذخاير و اندوخته ها در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي بيمه . -هر نوع عمليات شامل تاسيس شرکتهاي فرعي ، خريد و تملک سهام شرکتهاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها طبق مقررات