اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شرکت بيمه اتكايی ايرانيان به عنوان اولين شركت بيمه اتكايي فعاليت خود را در تاريخ 1388/12/25 شروع کرد. موضوع و حدود فعاليت شركت: قبول بيمه هاي اتكايي و اتكايي مجدد، در كليه رشته هاي بيمه از بازارهاي داخلي و خارجي بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در محدوده ظرفيت و مقررات مربوطه تاسيس ، مشاركت و يا اداره صندوق هاي بيمه اتكايي داخلي و خارجي تحصيل پوشش اتكايي در ارتباط با تعهدات بيمه اي پذيرفته شده سرمايه گذاري از محل سرمايه ،اندوخته ها ، ذخاير فني و ساير منابع مالي شركت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورايعالي بيمه عرضه خدمات مشاوره اي ، جانبي و تكميلي در زمينه بيمه هاي اتكايي