اخابر

مخابرات ایران

گروه:

مخابرات

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    ماموریت شرکت مخابرات ایران همگرایی ثابت و همراه ، ساده سازی خدمات دیجیتال همه جا و همه وقت ، مشتری مداری ، نوآوری ، OTT ، مجازی سازی و حاکمیت نرم افزار . موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: موضوعات اصلی عبارت است از :انجام كليه فعاليتهای مرتبط با قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 در راستای ايجاد و بهره‌برداری شبكه‌های مخابراتی و هرگونه فعاليت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) از جمله موارد ذيل به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی. ايجاد و بهره‌برداری شبكه‌های تلفن ثابت، سيار، انتقال داده‌ها و محتوی، به طوري كه در حوزه شبكه‌های غيرمادر مخابراتی، ايجاد و توزيع كامل و يكپارچه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات امكان‌پذير باشد. موضوع فعالیت : انجام کليه فعاليتهاي مرتبط با قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران مصوب سال 1350در راستاي ايجاد و بهره برداري شبکه هاي مخابراتي و هرگونه فعاليت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات – ايجادو بهر هبرداري شبکه هاي تلفن ثابت – سيار ، انتقال داده ها و محتوا…