حرهشا

رهشاد سپاهان (سهامی عام

گروه:

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شركت رهشاد سپاهان در سال 1374 تاسـيس ودر تـاريخ 22/3/1374 تحـت شـمارة 11253 در اداره ثبـت شركتهاي اصفهان به ثبت رسيده است. براساس مصوبه مجمع عمومي فـوق العـاده مـورخ 18/4/1383 ،نـوع شركت از « سهامي خاص» به « سهامي عام » تغيير يافته و سرمايه آن از مبلغ6000 ميليون ريـال بـه مبلـغ15000ميليون ريال منقسم به15000000سهم عادي با نام 1000 تماما پرداخت شده از محـل مطالبـات و آورده نقدي سهامداران افزايش يافته و مراتـب طـي آگهـي شـماره 9800 مـورخ 2/5/1383 در اداره ثبـت شركتهاي منطقه اصفهان به ثبت رسيده است