شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

گروه:

محصولات شیمیایی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    مجتمع پتروصنعت گامرون توليد كننده فرمالین،‌ هگزامین و اوره فرمالدهید مي‌باشد. محصولات شرکت بخشي از نیاز بازارهای داخل و خارج کشور را تامين مي‌نمايد. وجود رقبا خارجی در این صنعت، شرکت را برآن داشته همواره درصدد آن باشد تا با ایجاد نوآوری و گسترش تکنولوژی، تنوع فرآورده‌ها را افزایش و بهبود بخشد که در همین خصوص تحقیقات میدانی در شناسایی انواع فرآورده‌ها و امکان سنجی توانایی تولید صورت گرفته و در برنامه‌های طرح و توسعه مجتمع قرار گرفته است. در بخش احیا کاتالیست نیز، با بهبود روش‌ها، بهره‌وری و کارکرد کاتالیست بهبود یافته است. توسعه و تنوع در محصولات تولیدی و تغییرات فرآیندی جهت بهینه کردن مصرف آب و کاهش پساب‌های صنعتی، تبدیل فرمالین به پارافرمالدهید در راستای کاهش اثرات زیست محیطی و افزایش بازدهی و مدت زمان و نحوه ی انبارش، همچنین جلب رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان از چالش های استراتژیک سازمان می‌باشد.