فسا

پتروشیمی فسا

گروه:

محصولات شیمیایی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : احداث و راه اندازي و بهره برداري مجتمع هاي پتروشيمي و کارخانه هاي صنعتي به منظور توليد و بازار يابي مجاز، صدور محصولات پتروشيمي،ذخيره، صادرات،واردات و تبديل مواد پتروشيمي و شيميايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنهاو انجام کليه فعاليت هاي توليدي، صنعتي، بازرگاني مجاز، فني و مهندسي که بطور مستقيم و يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذکور مي باشد با رعايت قوانين مربوطه