وجامی

سرمایه گذاری جامی

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت : 1-سرمايه گذاري در سهام ، سهم الشرکه ، واحد هاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق رأي شرکت ها ، مؤسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف کسب انتفاع