وسزنجان

شرکت س استان زنجان

گروه:

سرمایه گذاریها

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت: طبق ماده 3 اساسنامه: سرمایه گذاری در سهام، اوراق بهادار، فلزات گرانبها، طلا،مسکوکات پروژه های تولیدی و ساختمانی و قبول پذیره نویسی، تامین مالی،سپرده گذاری در بانک هاو غیره...