ولتجار

واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان

گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    شركت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان در تاريخ 1384/03/09 تأسیس شد. موضوع شركت طبق اساسنامه عبارت است از تأمين مالي مشتري از طريق تهيه كالا اعم از منقول و غير منقول توسط شركت و واگذاري آن به مشتري صرفاً در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط. شركت مي تواند در راستاي موضوع فعاليت به انجام امور ذيل بپردازد: -خريد و فروش انواع اوراق مالي اسلامي در چارچوب قوانين و مقررات. – دريافت نمايندگي و عامليت منابع مالي از اشخاص، به منظور اعطاي تسهيلات در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط. – مشاركت سنديكايي با ساير اشخاص، به منظور اعطاي تسهيلات در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط. – دريافت تسهيلات از مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات ذي ربط.