کازرو

پتروشیمی کازرون

گروه:

محصولات شیمیایی

قیمت پایانی:

--

قیمت لحظه :

--
000
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
حقیقی
0
0
0
0
حقوقی
0
0

قیمت پایانی

--
--

ارزش معاملات

--

حداکثر قیمت مجاز روز

حداقل قیمت مجاز روز

eps

--

P:E

--

حجم معاملات

--

تعداد کل معاملات

  • تاریخچه :


    موضوع فعالیت شرکت احداث وراه اندازی وبهره برداری مجتمع های پتروشیمی وکارخانه های صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی مجاز ، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره ، صادرات ، واردات وتبدیل موادپتروشیمی وشیمیائی وفرآورده های فرعی ومشتقات ذیربط آنها وانجام فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی مجاز ، فنی ومهندسی که بطور مستقیم ویاغیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد .